Analyse Antwerps bestuursakkoord: de heuvel heeft een luis gebaard…

Gedurende meer dan vier weken werden alle ongeruste sp.a leden gesust met praatjes zoals ‘we leggen de lat hoog’ of ‘We gaan het onderste uit de kan halen’… Uiteindelijk zijn we zover en eerlijk gezegd, de berg heeft een muis gebaard. Zelfs de o-zo voorzichtige Dave Sinardet is verwonderd: “Na een eerste analyse van het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord, ben ik toch wat verbaasd over hoe weinig sp.a écht heeft binnengehaald als je gaat kijken wat er achter enkele slogans schuilt: er is geen garantie op warme schoolmaaltijden of extra sociale woningen (de 5000 waarvan sprake is inclusief renovatie), de praktijktesten bevatten geen sanctionering, de autoluwe binnenstad is grotendeels een verderzetting van het huidige beleid waarbij auto’s vooral meer naar parkings in de binnenstad zullen geleid worden, …”

Hoewel dit akkoord de grote verbinding wordt genoemd moet er achter eerder gesproken worden van een grote verknechting. Het onderhandelingsteam heeft een kat in een zak gekocht in ruil voor een maar schepenmandaten met de bijbehorende cabinettards. Deze deal zorgt voor nieuwe spanningen vermits twee van de drie onderhandelaars vooral aan zichzelf hebben gedacht…

Hoe dan ook, de sp.a was niet bij machte om tot een sociaal akkoord te onderhandelen en had dit ook niet moeten proberen met een partij zoals de N-VA. Er valt meer te bekomen vanuit een strijdbare verenigde oppositie die de bevolking mobiliseert voor de herovering van haar leefruimte : laat ons acties voeren voor de afbouw wachtlijsten inzake sociale woningen en kinderopvang, voor degelijk en gratis openbaar vervoer binnen de ring en voor de stopzetting van de uitverkoop van stadsgronden. Rond deze eisen kan een meerderheid van de bevolking kan gemobiliseerd worden. Wie hieraan twijfelt is geen socialist maar een technocraat die geen enkel vertrouwen meer heeft in de bevolking. Mensen hebben een hart en we moeten dit aanspreken, in plaats van angst te verspreiden en achter een gouwleider te lopen !

Ondanks vele dure woorden en nog meer tralala zet het akkoord het bestaand beleid van Bart De Wever 1 gewoon verder. We zetten de zaken op een rijtje:

 1. Er is geen sprake van een koerswijziging inzake ruimtelijke ordening. De ‘gentrificatie’ mag gewoon doorgaan. Luxeprojecten zoals Nieuw Zuid en het Eilandje zijn een voorproefje van de continue privatisering van de openbare ruimte voor een kleine betere begoede minderheid (die uiteindelijk toch liever in Brasschaat blijft wonen, waardoor al die woontorens voor de helft leeg staan).
 2. Armoedebestrijding is geen prioriteit. Er is geen sprake van gratis maaltijden in het basisonderwijs. Zelfs de haalbaarheid van de maatregel wordt niet onderzocht.
 3. Sociaal beleid: veel intenties (BDW letterlijk op ATV na persconferentie: “We gaan proberen een sociaal beleid te voeren. Dat is geen kwestie van niet willen, maar van kunnen”.) Nergens wordt gesteld dat het OCMW een eersterangs rol heeft te vervullen inzake financiële bijstand. Leefloon blijf een voorwaardelijke hulp waarbij velen zich moeten onderwerpen aan vernederende taken zoals twee uur per dag klussen voor amper 4euro per uur. Het leefloon kan afgepakt worden naar aanleiding van allerlei pestregels. En dat is niet enkel het geval voor ‘buitenlandse’ gezinnen.
 4. De luchthaven van Deurne blijft geëxploiteerd. Er is geen sprake van reconversie of aanwending van de gronden voor duurzame doeleinden laat staan de bouw van sociale woningen.
 5. Er is enkel sprake van de renovatie en/of bouw van 5000 sociale woningen. De Arenawijk maakt hier deel van. Dit is beslist bestuur zonder garanties dat er extra woningen komen.
 6. Jeugdwerkers worden bij de politie ingelijfd. Indien ze geen info doorspelen krijgen ze geen subsidies meer. Dit staat haaks op wat Jinnih Beels vertelde tijdens de campagne. Beroep doen op “stadsmariniers betekent dat er extra repressief toezicht wordt gehouden. “De stadsmariniers worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester. Wie “nee” zegt tegen de stadsmarinier, zegt “nee” tegen de burgemeester”.
 7. De ondernemingen krijgen fiscale cadeaus. In tegenstelling tot wat men in Zwijndrecht toepast met opcentiemen worden de Antwerpse havenbedrijven bediend met extra cadeaus. De opcentiemen waarvoor zij eventueel in aanmerking komen hangen in de lucht; niemand weet hoe en waarom ze wel zouden toegepast worden.
 8. Syndicale acties zullen aan pressie blootgesteld worden. Op vraag van het VBO staat in het akkoord dat “de bereikbaarheid van de haven gegarandeerd moet blijven”. Geen enkele wegblokkade mag dus nog deel uitmaken van een syndicale actie, laat staan van gele hesjes.
 9. Er wordt geen woord gerept over de maxi-lonen van 15.000 per maand of meer bij de topmanagers van de stad. Hoewel er verder moet bespaard worden op het zorgbedrijf en andere sectoren…
 10. De zogenaamde ‘paaitaks’ waarmee projectontwikkelaars uitzonderingen op stedenbouwkundige regels kunnen “afkopen”, bijvoorbeeld door het aanleggen van een speelpleintje, blijft behouden.
 11. Na een besparing van 750 voltijdsequivalenten onder Janssens II en 1.480 onder De Wever I, wordt het personeelsbestand verder afgebouwd. In de meerjarenbegroting op het einde van 2019 zal worden vastgelegd hoe die afbouw er juist zal uitzien. Nergens staat alleszins het engagement te lezen dat het personeelsbestand moet opgetrokken worden in functie van de kwaliteit van de dienstverlening.
 12. De deur voor privatiseringen en commercialisering staat wagenwijd open. Nergens staat te lezen dat er op dit vlak een moratorium zal worden toegepast.
 13. De ‘dresscode’ wordt gehandhaafd, los van het feit dat dergelijke code de neutraliteit van de dienstverlening niet op de helling hoeft te zetten. Niet enkel voor het personeel achter loketten maar ook voor leerlingen van +15jaar in het stedelijk onderwijs. Indien dit voor Tom Meeuws & co geen U-turn is, dan stroomt voortaan de Schelde naar de Baltische zee…
 14. Er worden praktijktesten aangekondigd maar die zullen geen gevolgen kennen. Niemand weet hoe en waar ze moeten worden toegepast maar iedereen weet dat ze louter symbolisch zijn (net zoals Muyters al doet op Vlaams niveau).
 15. De klimaatambitie is minimalistisch. Pas tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn! De stad wel, maar niet de haven alwaar enkel CO2 vervuiling aangepakt zal worden zonder enige osomming van concrete middelen.
 16. De GAS-boetes blijven behouden. Terwijl het zwerfvuil toeneemt en niemand weet wie precies gasboetes moet krijgen wanneer dit huisvuil zich opstapelt… Het zou beter zijn voor extrapersoneel te zorgen bij de vuilnisophaaldienst en mensen actief bewust te maken voor hun bijdrage tegen de verommeling van de stad. Beide gaan hand in hand en versterken de stedelijkheid.
 17. Er komen nogmaals extra camera’s met een verdubbeling van 500 naar 1000. Voortaan zullen er ook drone-camera’s over Antwerpen vliegen, onder meer boven woonwijken. Big brother will watching you!
 18. Er komen geen extra wijkagenten. “De wijkwerking is voldoende in aantal maar nog te onbekend” staat letterlijk in het akkoord. Nochtans heeft Jinnih Beels de hele campagne door het tegendeel beweerd.
 19. Er komt nul verhoging van de middelen voor de districten. De komende zes jaar zullen districten tevreden moeten blijven met 3 à 4% van het stedelijk budget. Er komen misschien een paar bevoegdheden bij, maar het budget blijft beperkt tot een aalmoes.
 20. De historische kernstad “wordt autoluwer” maar niet autovrij maar: ‘De 16e eeuwse binnenstad maken we na overleg met de bewoners, handelaars en andere actoren autoluwer’… Geen woord over de parkingconcessies en het mijden van de auto’s in de binnenstad.
 21. Het akkoord spreekt over ‘de ambitie om van Antwerpen de meest mobiele en meest leefbare stad van Europa te maken’ klinkt mooi, maar wat betekent dat concreet ? Zonder engagementen voor een regionaal express-netwerk, het vertrammen van de verbindingen met de voorstad of een ringtram is dit praat voor de vaak.
 22. Het Antwaarps chauvinisme stijgt ten top: ‘Antwerpen moet onderwijshoofdstad van Vlaanderen worden’. Tof! Hoe is dat mogelijk zonder extra-middelen? Hoeveel extra-leerkrachten zullen er per jaar aangeworven worden bij het stedelijk onderwijs?
 23. Het akkoord wil leefbaarheid promoten maar kondigt de aankomst aan van de 5G netwerken… Heeft er iemand de gevolgen hiervan al eens geanalyseerd op het vlak van stralingsvervuiling? Check it out
 24. De financiële onderbouw is even wazig als de smog in Londen. De “sanering” van de stadsadministratie gaat verder, maar wordt pas concreet in de opstelling van de meerjarenbegroting die in november 2019 wordt voorgelegd. Pas dan komt er duidelijkheid over besparingen (afvloeiingen, privatiseringen?) en de financiering van een begrotingstekort. Dat geldt in de eerste plaats voor de pensioenen van het stadspersoneel. Wil men geld zoeken via de verkoop van het patrimonium om extra inkomsten te hebben voor een soort reservefonds, zoals Bart De Wever het tijdens de persconferentie over had? Ok, dat is natuurlijk goed nieuws voor de vrienden van Landinvest…

Op de keper beschouwd, dit akkoord kan moeilijk als een onderhandelingsoverwinning voorgesteld worden. Een deal met de N-VA is op zich al een ramp maar als we dan nog eens concreet kijken naar de inhoud, dan is er maar één socialistische houding mogelijk: njet aan dit akkoord!

 

 

 

Eén reactie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.