Nieuwe tijden, nieuw socialisme! Een vernieuwde beginselverklaring voor de sp.a

Op 17 maart 2018 organiseert de sp.a haar congres onder het motto “Nieuwe tijden, nieuw socialisme”. Wij zijn Socialisten wil een inhoudelijke bijdrage aan dit congres leveren en zal daarom voorstellen om een beginselverklaring te voegen bij de diverse resoluties met concrete voorstellen, die het congres zal goedkeuren. Een deel van de resolutie werd overgenomen en wij zijn hierover zeer verheugd. We menen dat ons voorstel van Beginselverklaring een leidraad kan zijn voor de concrete politieke voorstellen die de partij doet.

BEGINSELVERKLARING

Omdat iedereen sociale bescherming moet kunnen genieten en we daarvoor een solidaire samenleving nodig hebben.
Een solidaire sociale zekerheid moet beschermen tegen de risico’s die tot bestaansonzekerheid kunnen leiden. Ziekte en handicap, maar ook het verlies van werk zijn risico’s die ons allen kunnen overkomen. De zorg voor kinderen moet voor elk kind gegarandeerd zijn. Iedereen heeft na een leven van werken recht op een leefbaar pensioen. Door de sociale zekerheid beschermen we ons collectief, door iedereen naar zijn of haar vermogen te laten bijdragen.
 
Omdat niemand in armoede mag terechtkomen.
 
Betaalbare en goede huisvesting, kwalitatieve en gezonde voeding, toegankelijke gezondheidszorg, onderwijs en een leefbaar pensioen zijn sociale rechten. De samenleving in haar geheel is ertoe verplicht dat iedereen van die rechten kan genieten. Daarom zijn deze rechten niet voorwaardelijk, maar gelden ze voor iedereen. Deze rechten worden ook niet door liefdadigheid, maar door een rechtvaardige verdeling van de rijkdom gegarandeerd. Een samenleving kan pas werkelijk vrij en veilig zijn als zij ervoor zorgt dat niemand armoede lijdt en het slachtoffer wordt van uitsluiting.
 
Omdat alle kinderen zonder onderscheid de kansen moeten krijgen om op te groeien tot volwaardige burgers. De economische en sociale achtergrond van ouders mag niemand achterop zetten. Dat vraagt investeringen en ondersteuning die bouwt aan netwerken rond gezinnen. Talent mag niet enkel op de economische weegschaal gevalideerd worden. Opvang en onderwijs moeten daarom volledig gratis zijn.
 
Omdat in een rechtvaardige samenleving goed functionerende openbare diensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen, onderwijs, veiligheid en justitie, openbaar vervoer en energievoorziening moeten door de overheid worden georganiseerd, zodat ze niet worden gedreven door het winstprincipe, maar op basis van een kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. Dienstverlening die door het marktdenken werd geprivatiseerd moet weer in handen van de overheid komen, die tegelijk zorgt voor een democratische controle op de goede werking ervan.
Omdat democratische controle over de economie noodzakelijk is om een economie op mensenmaat, en niet op maat van het kapitaal, mogelijk te maken
 
De macht over de economie geeft een zeer kleine groep van kapitaalbezitters ook macht over de politiek. Om de economie, niet langer ten dienste te stellen van een kleine rijke minderheid, maar ten dienste van de gehele gemeenschap, willen we economische democratie. Coöperatieven zijn daarvan een onderdeel, maar ook controle door de werknemers in de ondernemingen. Democratisch beheerde investeringsfondsen, kunnen zorgen voor investeringen in noodzakelijke voorzieningen, op basis van ecologische en sociale criteria.
 
Omdat iedereen door een eerlijk belastingstelsel naar zijn vermogen moet kunnen bijdragen aan een democratisch gestuurde overheid ten dienste van de hele bevolking.
 
Een globalisering van alle inkomsten maakt gunsten en andere voordelen overbodig. Iedereen betaalt belastingen naar inkomen. Het inkomen uit arbeid en uit kapitaal moet op hetzelfde niveau worden belast. Het globale welzijnsniveau blijft op die manier op peil en de overheidsuitgaven kunnen stijgen samen met de inkomsten. Zo bewijzen we ook dat sterke en effectieve overheidsdiensten niet onbetaalbaar zijn. Daarvoor is ook een verdieping en uitbreiding van de democratische werking van de staat nodig, waardoor kan gewaakt worden over de juiste besteding van de collectieve middelen. Omdat alle vormen van arbeid (dus ook huishoudelijke arbeid) eerlijk verdeeld moeten worden en het loon dat we daarvoor krijgen toereikend moet zijn om goed van te leven.
 
Iedereen heeft recht op een kwalitatieve job. Werk moet op een eerlijke manier worden verloond. Sociale dumping, waarbij werknemers tegen elkaar worden opgezet om onder steeds slechtere omstandigheden te werken, moet met kracht worden bestreden. Werk en persoonlijk leven moeten in evenwicht zijn. Werk moet werkbaar werk zijn, dat mensen niet ziek maakt, maar voldoening geeft. De voltijdse werktijd moet verder worden ingekort tot een werkweek van 30 uur en de tendens naar steeds flexibelere banen en daardoor een feitelijke werktijdverlenging moet gekeerd worden. Werk dat tot fysieke en psychische problemen en tot burn-out leidt, is een moderne samenleving niet waardig. Arbeid en de arbeidsmarkt ondergaan door de snelle technologische evolutie een diepgaande verandering. Dat schept mogelijkheden dat werk meer op mensenmaat wordt georganiseerd. De technologie moet daarom de mensen, en niet de winsthonger van de kapitaalbezitters ten goede komen.
 
Omdat iedereen recht heeft op het beleven van vrije tijd, dat het leven rijker en aangenamer maakt.
 
Cultuur, verenigingsleven, sport en ontspanning zijn nodig om een samenleving op te bouwen, waar iedereen zich kan thuis voelen en waarin iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien. Cultuurbeleving in al zijn vormen mag niet weggelegd zijn voor de happy few, maar moet voor iedereen toegankelijk zijn. De overheid moet het mogelijk maken dat het cultureel en verenigingsleven zich autonoom, zonder inmenging van bovenaf kan ontwikkelen.
 
Omdat de aarde van ons allemaal is, en we zuinig moeten zijn op wat de natuur ons geeft.
 
Niemand bezit de aarde, die hebben we in bruikleen. Daarom moeten we die op alle manieren beschermen door onze ecologische voetafdruk collectief in de hand te houden. We moeten duurzaam met de natuurlijke rijkdommen omspringen. Grote collectieve en ecologische investeringen zijn onvermijdelijk. De winsten van die investeringen moeten iedereen toekomen. Dat is niet alleen eerlijk, maar alleen zo investeren we in een samenleving die verantwoordelijkheid opneemt voor de zorg van toekomstige generaties. De democratisering van een ecologisch en hernieuwbaar energielandschap evenals de toegang tot technologische vernieuwingen is de sleutel voor een samenleving die er duurzaam op vooruit gaat.
Omdat we willen leven in een solidaire wereld die het mogelijk maakt dat alle landen en volkeren een leefbare samenleving kunnen opbouwen.
 
De globalisering zorgt voor steeds grotere mondiale ongelijkheid. Goedkope arbeid aan de andere kant van de wereld zorgt voor goedkope consumptie in het rijke westen. Het zuiden wordt nog altijd van zijn grondstoffen beroofd voor het winstbejag van een steeds kleinere groep van kapitaalbezitters. Oorlogen en ongecontroleerde migratiestromen zijn er het gevolg van. Zolang mensen door oorlog en miserie uit hun land van herkomst worden verdreven, hebben wij een grote verantwoordelijkheid te dragen in het bouwen aan een wereld waarin rijkdom en welvaart eerlijk worden verdeeld.
Omdat vrede een absolute voorwaarde is voor een leefbare wereld en we ons verzetten tegen de mensen- en middelen verslindende wapenwedloop en tegen oorlog als ultiem middel van overheersing
 
Omdat we geloven in de gelijkwaardigheid van alle mensen en we moeten streven naar een nieuwe wereld die zowel meer gelijk als meer duurzaam is dan de oude wereld die we kennen.
 
Daarom zijn we socialisten
 
We willen een genereuze samenleving, niet gedreven door afgunst maar varend op empathie en erkenning. Daarop is ons politiek engagement gesteund. We willen bouwen aan een samenleving waar iedereen zich goed voelt. Wat we willen verwezenlijken is gebaseerd op onze socialistische principes, die ook ecologische principes zijn: solidariteit, gelijkwaardigheid, streven naar meer gelijkheid, duurzaamheid en zorg voor de aarde.
 
Onze uitgangspunten wijzen ons de weg die we in de politiek willen bewandelen: voorbij het gehakketak van discussies waarin de klassieke politiek maar al te dikwijls verzandt. Voor ons is politiek samen zoeken naar wat de mens verbindt. Daarom zijn we voorstander van een herdenken van de democratie, waarbij iedereen zijn zeg kan doen en betrokken wordt. In wijken, dorpen, steden. In Vlaanderen, in België en in Europa. Op elk niveau willen we meer democratie en zeggenschap. Alleen wanneer iedereen mee is, kunnen we de wereld ten goede veranderen.
 
Voor een vernieuwde democratische manier van aan politiek doen, ook daarom zijn we socialisten.
 
Socialisten komen op voor een eerlijke verdeling van de rijkdom en tegen sociale uitsluiting
 
Socialisten zijn overtuigd van de maakbaarheid van de wereld
 
Socialisten zijn internationalisten
 
Socialisten zijn feministen
 
Socialisten zijn ecologisten
 
Socialisten zijn democraten
 
Socialisten zijn geen kapitalisten
 
Socialisme stoelt op de diepmenselijke drang naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.
 
De sp.a wil de partij zijn van dit socialisme voor nieuwe tijden!

Eén reactie

  1. Na deze mooie woorden, kunnen we misschien ook even kijken naar het dagelijkse leven. De minstens theoretisch veilige vermogensvormen – spaarrekeningen, staatsobligaties, kasbons, … – staan op jaarbasis enkele procenten af aan de overheid door de kunstmatig lage intresten (ten gunste van de overheden-schuldenaars), waardoor het beetje intrest dat overblijft veel lager is dan de inflatie. Dan zijn er nog zaken als aandelen, niet voor iedereen even geschikt als belegging, die soms stijgen, soms dalen – we zitten nog altijd 20 % onder het hoogste peil van de Bel 20, dat dateert van 11 jaar geleden. Na de verdubbeling van de beurstaks (tot het hoogste peil wereldwijd), na de verdubbeling van de roerende voorheffing op enkele jaren tijd, is er nu de effectentaks. Nochtans, als ik als zelfstandige – op dit moment 42 jaar beroepsactief – geen miljoen euro aan vermogen zou hebben, kan ik de kloof tussen het pensioentje dat ik zou krijgen en dat van een gemiddelde ambtenaar, nooit dichtfietsen. Als Ik als accountant-belastingconsulent nu advies moet geven – dat gebeurt wel eens – aan iemand met een wat groter vermogen, is het na de recente hervormingen in Frankrijk nu echt eenvoudig geworden: werkelijk élk land kent een lagere totale belasting op vermogen dan België. Men kan dus echt overal gaan uitwijken, in elk ander land zal men beter af zijn dan hier.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.